New Document 
ประโยชน์งานวิจัย

เส้นทางการเรียนรู้ ป่าไม้แดง-ตลาดขี้เหล็ก-สหกรณ์ 3-ปางจำปี
วีรพงศ์ สมิทจิตต์
    

    เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา นิคมเศรษฐกิจพอเพีียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ตามโครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ โดยเข้ามาศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ในโดรง การงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแม่ออน จำนวน 5 โครงการคือ

  1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นบ้านป่าไม้แดง
  2. กระบวนการและรูปแบบการจัดการป่าชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนบ้านกาดขี้เหลล็ก อำเภอดอยสะเก็ด
  3. โครงการแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง อำเภอแม่ออน
  4. โครงการกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
  5. โครงการกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานชุมชนคนรักษ์ป่าที่เหมาะสมกับชีวิตชุมชนบ้านปางจำปี ตำบลห้วยแก้ว

    ซึ่งแต่ละโครงการได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติจริงทั้งความรู้จากการทำแผนแม่บทชุมชนของ บ้านป่าำไม้แดง ความรู้ในการจัดการเกษตรแบบทฤษฏีใหม่ ความรู้เรื่องการพัฒนากลุ่มบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงวัวของสหกรณ์ และความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านปางจำปี การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้งการทำแผนงาน และการปฏิบัติจริงเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชีวิตเกษตรกร ในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภออมก๋อย แล้ว ยังเป็นการทดลองทำเส้นทางการเรียนรู้ของสำนักงานประสานงานวิจัย เชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สกว. แม่โจ้) ที่จะเป็นรูปแบบการขยายผลจากงานวิจัยท้องถิ่นต่อไป